Metryczka


Dostawca Internetu:

Henkel Polska Sp. z o. o.
reprezentowany przez:
Janusz Gołębiowski – Prezes Zarządu

Siedziba: Domaniewska 41
02-672 Warszawa, Polska
Kontakt: Domaniewska 41
02-672 Warszawa, Polska
tel: 0048-22-56 56 000
fax: 0048-22-56 56 999
Krajowy Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000231747
NIP: PL -639-00-01-498
Numer REGON 270549930
Kapitał zakładowy 135.000.000 złotych
E-mail: Dział Komunikacji Korporacyjnej